Tiogruppen för raffinaderier och petrokemisk industri är en branschorganisation för tekniska frågor beträffande tryckhållande utrustning i våra anläggningar.

Tiogruppen har syftet att vara en kompetent part som hävdar industrins intressen mot myndigheter och ackrediterade organ. Vara remissinstans för myndigheter samt deltar aktivt vid t.ex. utarbetande av nya föreskrifter. Tiogruppens åsikter har genomsyrat nya föreskrifter på ett påtagligt sätt.

Tiogruppens ska vara en respekterad part inom branschen.

Vår målsättning är att inga extra särbestämmelser accepteras för svensk industri vid införande av internationella föreskrifter jämfört med Europa i övrigt samt att alla förändringar skall vara motiverade ur anläggningssäkerhetssynpunkt och byråkratin skall minimeras.

Samarbetet med aktuella myndigheter, ackrediterade organ och övriga intressenter skall vara på ett jämbördigt sätt där beteckningen partnerskap är viktig.